ಮಂತ್ರಿ

Minister

 
 

ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಕೆ

Dr Sudhakar K

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

Honorable Minister of Medical Education

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Government of Karnataka

ಮುಂಚೂಣಿ

Forefront

 
Principal Secretary

ಶ್ರೀ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

Sri Jawaid Akhtar, IAS

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

Principal Secretary to Government

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

Department of Medical Education
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Government of Karnataka

ಡಾ. ಎಸ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ

Dr S Sacchianand

MBBS M.D, D.V.D, F.R.C.P(GI)

ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು

Vice Chancellor

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ನಾಲಯ

Rajiv Gandhi University of Health Sciences

ಡಾ. ಪಿ.ಜಿ. ಗಿರೀಶ್

Dr. P. G. Girish

M.D., D.M., (CARDIOLOGY)

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು

Director of Medical Education

ಡೀನ್

Dean

 
 

ಡಾ. ಕೆ.ಬಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ

Dr. K.B Cariappa

ಎಮ್. ಬಿ. ಬಿ. ಎಸ್., ಎಂ.ಡಿ. (ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ)

M.B.B.S., M.D. (Biochemistry)

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಡೀನ್

Director and Dean

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಡಿಕೇರಿ

Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri, 571201

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/Telephone number: 08272 298220

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/Fax:: 08272 298260

E-mail: directormckodagu[at]gmail[dot]com

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

Principal

 
 

ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್

Dr. Vishal Kumar

MBBS MD (ಅಂಗ ರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ/Anatomy)

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಡಿಕೇರಿ

Kodagu Institute of Medical Sciences, Madikeri

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/Telephone number: 08272 298220

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/Fax: 08272 298260

E-mail: principalkoims[at]gmail[dot]com

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

Medical Superintendent

 
 

ಡಾ. ಲೋಕೇಶ್ ಎ ಜೆೆ

Dr. Lokesh A J

MBBS, MD (ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ / General Medicine)

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ

Kodagu institute of Medical sciences, Teaching Hospital, Madikeri

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/Telephone number: 08272 223445

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್/Fax: 08272 298260

E-mail: dskodagu[at]gmail[at]com